Vedecká rada ESSENS sa skladá z popredných českých odborníkov, technológov a vedeckých pracovníkov z oblasti biotechnológie, farmakológie i potravinárstva. V spolupráci s akademickými subjektmi spolupracujú na najrôznejších klinických štúdiách a aktívne sa zaoberajú výskumom a vývojom. Štúdiom poznatkov získaných prostredníctvom vlastných či svetových výskumných programov potom spoločne navrhujú a vyvíjajú pre ESSENS také produkty, ktorých účinnosť a kvalita
mnohonásobne prevyšuje obdobné produkty na trhu.

PharmDr. Milan Krajíček

Nie každý má v živote to šťastie, aby sa mu práca stala koníčkom. U Milana Krajíčka tomu tak rozhodne je. Farmáciu vyštudoval na Univerzite Karlovej v Hradci Králové, kde započal svoju vedeckú kariéru prostredníctvom študentskej vedeckej odbornej činnosti. Už na katedre farmaceutickej technológie sa špecializoval na odbor technológia liekových foriem a touto problematikou sa zaoberá dodnes. Podanie nových a nádejných látok chorým sa nezaobíde bez klinického testovania, preto spolupracuje s niekoľkými českými i zahraničnými pracoviskami. Svoje objavy navyše publikuje v odborných medzinárodných časopisoch a zúčastňuje sa farmaceutických a lekárskych kongresov.

Ing. Anna Kołorzová

Po absolutóriu Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe, Fakulty potravinárskej a biochemickej technológie so špecializáciou na technológiu mlieka a tukov nastúpila do korporátneho podniku mliekarenského priemyslu, kde si vyskúšala mnoho profesných funkcií, ale vďaka svojmu entuziazmu a manažérskym schopnostiam sa vypracovala do riadiacej funkcie. Z vlastnej skúsenosti, že najlepšie veci na Zemi vymyslela sama príroda, sa stalo jej motto a s touto nosnou myšlienkou opustila fungujúcu spoločnosť a vydala sa v ústrety novým zážitkom. Jej srdcovou záležitosťou a hlavným pilierom činnosti sa tak stal vývoj a technológia spracovania bovinného kolostra.

Ing. Jiří Štěpánek

Odbor Automatizované systémy riadenia technologických procesov v strojárenstve na Vysokej škole banskej – Technickej univerzite v Ostrave mu predurčil dráhu technika v strojárenstve. Šťastie a náhoda stáli na jeho strane, keď po vojne nastúpil na pozíciu technológa vo vtedajšom potravinárskom podniku. Tu sa zúročila jeho perfektná znalosť technológií postupu, zložitých receptúr i neustály hlad po vzdelaní prehlbovaný na odborných zahraničných seminároch a stážach. Súčasné jeho pôsobenie kombinuje obchod, vývoj a predovšetkým milovaný odbor – technológiu výroby.

RNDr. Eliška Čechová, Ph.D

Vyštudovala odbor analytická a enviromentálna chémia na Masarykovej univerzite v Brne, kde po ukončení doktorského štúdia pracovala. Skúsenosti získavala i na zahraničných stážach v Nemecku a Rakúsku. Svoj výskum zamerala na toxické látky v životnom prostredí a materskom mlieku a ich vplyv na ľudské zdravie. Po opustení vedeckého sektoru sa venuje vývoju nových výživových doplnkov a kozmetiky, kde uplatňuje svoje predchádzajúce skúsenosti hlavne pri výbere zložiek produktov vysokej kvality. Svoju prácu publikuje v impaktových vedeckých časopisoch a v úžitkových vzoroch.